Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Aktualności

Szanowni Rolnicy,
przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych. Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie.

List Prezesa KRUS

Czytaj więcej...

cz123Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z obowiązującym od 1 kwietnia br. harmonogramem odbioru odpadów segregowanych oraz niesegregowanych.

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Dokumenty aplikacyjne

Pełna treść ogłoszenia

Załacznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

wrKapituła konkursu wybrała finałową dziesiątkę. Spośród nich, głosami widzów Telewizji Polskiej, wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu "Wójt roku 2016". Sylwetki wójtów prezentowane będą na antenie Programu 1 TVP od 20 marca do 31 marca. W tym samym czasie prowadzone będzie także głosowanie widzów w systemie SMS.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) będą piątym, samodzielnym rodzajem sił zbrojnych. Ich misją będzie obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Ulotka informacyjna

modrlogowwa CopyMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza na szkolenie: Zmiany w dopłatach obszarowych w 2017 r. z udziałem pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,które odbędzie się dnia 16.03.2017r. o godzinie 10:00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Serdecznie zapraszam – Gł. doradca rolnośr. – Iwona Kryńska

do pobrania

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza na szkolenie: „PROW 2014 – 2020 – wybrane działania” - Restrukturyzacja małych gospodarstw -Premia dla młodych rolników - Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej które odbędzie się dnia 02.03.2017r. o godzinie 10:00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Serdecznie zapraszam – Gł. doradca rolnośr. – Iwona Kryńska

do pobrania

krussskonk CopyBEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA - ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA ! Już po raz siódmy KRUS organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa’’ Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Czytaj więcej...

XV Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Zgłoś do konkursu swoje gospodarstwo w najbliższej jednostce terenowej KRUS, w terminie do 31 marca 2017 r. Druk zgłoszenia znajdziesz również na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Laureaci konkursu na każdym z etapów otrzymają nagrody i wyróżnienia. Zwycięzca w kategorii gospodarstwa indywidualne otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy ciągnik rolniczy. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY się­ga­ją­cy swo­ją tra­dy­cją XVII wie­ku  gro­ma­dzi w na­szym  mie­ście rol­ni­ków, ho­dow­ców i eks­por­te­rów ko­ni za­rów­no z kra­ju jak i za­gra­ni­cy. Podczas jar­mar­ku eks­po­no­wa­ne są mię­dzy in­ny­mi ak­ce­so­ria ry­mar­skie, sprzęt rol­ni­czy, wy­ro­by rze­mieśl­ni­cze, rze­mio­sło, sztu­ka lu­do­wa, ale przede wszyst­kim to, co sta­no­wi kwin­te­sen­cję te­go wy­da­rze­nia czy­li ko­nie wie­lu ras i ty­pów użyt­ko­wy­ch… WSTĘPY od­by­wa­ją się tyl­ko raz w ro­ku i ma­ją ru­cho­mą da­tę. „Wstępny” czy­li w pierw­szy po­nie­dzia­łek Wielkiego Postu. Przyszłoroczny Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY od­bę­dzie się w dnia­ch 06-​07 mar­ca 2017 r.

do pobrania

oplaty2biaKomunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje o zbliżających się terminach przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

 

do pobrania

 

imagesPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

do pobrania

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane