Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Program współpracy, to dokument, który w samorządach reguluje zasady współpracy pomiędzy władzami a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ustawa daje również możliwość uchwalania przez samorządy wieloletnich programów współpracy (art. 5a ust. 2), ale nie jest już to ich obowiązek.

Ustawa przewiduje także, co program powinien zawierać (art. 5a ust 4.). Muszą się w nim znaleźć następujące elementy: cel główny i cele szczegółowe, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o rzebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Jak jest uchwalany roczny program współpracy? Przepisy wymagają (art. 5a ust 1), aby przed uchwaleniem program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi.Projekt programu dla rady gminy zazwyczaj przygotowywany jest przez pracowników urzędów gmin, jednak zdarza się, że powoływane są zespoły pracowników samorządu oraz przedstawicieli organizacji, które mają za zadanie wspólne tworzenie programu
współpracy. Przyjęte zasady konsultacji zależą oczywiście od lokalnych  warunkowań, ale najważniejsze jest aby w sprawie programu współpracy mogli się wypowiedzieć przedstawiciele jak największej liczby organizacji i grup społecznych. Następnie projekt programu dyskutowany jest w komisjach rady, które opiniują go i mogą wnioskować o wprowadzanie poprawek. Na koniec, program współpracy trafia na sesję, gdzie musi uzyskać większość w głosowaniu. Dopiero po przejściu całej procedury, program wchodzi w życie, wyznaczając reguły współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok. Przepisy wymagają, by roczny program współpracy był uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu (art. 5a ust.1). Skąd ten termin? Program powinien stanowić wytyczną przy opracowywaniu budżetu, a nawet zawierać konkretne kwoty, które dany samorząd chce w następnym roku przeznaczyć na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

 

 

 

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane