Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Inicjatywa lokalna, to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. Niektórzy określają ją jako „czyn społeczny XXI wieku”. Możliwość realizacji takich „czynów” wprowadzono do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku. Inicjatywa lokalna polega na tym, że mieszkańcy, którzy uznają potrzebę zrealizowania jakiejś inwestycji lub działania występują z wnioskiem w tej sprawie do
organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (Wójta Gminy). Czego mogą dotyczyć te projekty? Ustawa daje szerokie możliwości.

 

Oto przykłady:

- budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury należących do samorządu;
- działalność charytatywna; - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; - kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturyi dziedzictwa narodowego;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- edukacja, oświata i wychowanie;
- działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
- ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i we wsiach;
- porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Inicjatywę lokalną mieszkańcy zgłaszają w formie wniosku, które może wyglądać jak zwykłe pismo dotyczące spraw mieszkańców. Wniosek, który mieszkańcy mogą złożyć jako grupa nieformalna lub poprzez organizację pozarządową, powinien określać zadanie, które ma być realizowane w tym trybie. Dokumentację potrzebną do wykonania zadania przygotowują wspólnie organ wykonawczy gminy i wnioskodawca. Przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji (środków pieniężnych), ale wspiera ich rzeczowo i organizacyjnie. Jeśli potrzebny jest wkład finansowy, to nie trafi on do samych mieszkańców, ale jest wydatkowany bezpośrednio przez samorząd. Należy tutaj podkreślić, że mieszkańcy oprócz pomysłu realizacji określonego zadania deklarują współudział w jego realizacji, który może polegać na: pracy społecznej, świadczeniach pieniężnych (wpłaty na rachunek gminy, mające pokryć część kosztów) lub rzeczowych (dla przykładu, mogą nimi być puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców Biegu Niepodległości czy sadzonki do nasadzeń zieleni). Ważne, aby przy planowaniu budżetu gminy uwzględnić środki na realizację inicjatyw
lokalnych. Dlatego sami mieszkańcy powinni odpowiednio wcześniej informować o zamiarze składania wniosków o realizację
zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej. Praktyka wskazuje, że najlepiej już we wrześniu lub październiku informować urząd gminy o zamiarze realizacji w następnym roku inicjatywy lokalnej.

Hubert Pasiak

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane