Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Od 1 lipca 2013 roku wszedł w życie nowy system śmieciowy”.  Polega on na tym, że gmina stała się właścicielem wszelkich odpadów powstających na jej terenie i w konsekwencji odpowiada za ich zbiórkę i wywóz. W tym celu zatrudnia  firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.  Środki na ten cel pochodzą z opłat mieszkańców, których wysokość ustala Rada Gminy, wybierając jedną z metod naliczania, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W naszej gminie opłata ta, ustalona uchwałą Rady Gminy, wynosi 5 zł miesięcznie od każdej osoby w gospodarstwie, w którym odpady są segregowane i odpowiednio 10 zł, tam gdzie nie są segregowane.

 

W czerwcu 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg na wywóz odpadów z Gminy Zbuczyn. Wygrała go firma PUK SERWIS, która zaoferowała najniższą cenę.  Według ustawy cały system wywozu odpadów musi się samofinansować, tzn. że gmina nie może na nim zarabiać, ani też nie może do niego dołożyć z innych swoich dochodów. Gminy, które ustaliły niższą odpłatność niż u nas, w większości przypadków, nie były  w stanie uzyskać odpowiedniej kwoty na wynagrodzenie firmy wywozowej oraz obsługę całego systemu i w konsekwencji musiały unieważnić przetargi i podnieść opłaty.

Od 1 lipca br., zgodnie z przekazanym już mieszkańcom harmonogramem, z każdego gospodarstwa zostanie odebrana całość odpadów, jakie zostaną wytworzone. Wywóz odbywał się będzie raz w miesiącu, jednocześnie odpadów zmieszanych i segregowanych. Odpady zmieszane należy gromadzić  w plastikowych bądź blaszanych pojemnikach albo też czarnych, co najmniej 110 litrowych, foliowych workach. Można w tym celu korzystać z używanych do tej pory pojemników. Należy tutaj przypomnieć, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, obowiązek zaopatrzenia się w pojemniki bądź worki na odpady zmieszane, należy do obowiązku mieszkańców. Worki na odpady segregowane będą dostarczane bezpłatnie przez PUK Serwis, w takiej ilości jaka będzie potrzebna każdemu gospodarstwu. Odpady segregujemy do 2 worków, jeden w kolorze żółtym, a drugi zielonym.  Do worka w kolorze żółtym wrzucamy plastik, suchy papier, opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach i mleku), metalowe puszki po napojach  oraz stare ubrania i buty. Natomiast w worku zielony gromadzimy jedynie szklane opakowania po napojach i artykułach spożywczych (butelki i słoiki). Szczegółowy opis tego co należy, a czego nie należy wrzucać do poszczególnych pojemników i worków, znajdziecie Państwo w specjalnej ulotce. Na początek każde gospodarstwo domowe otrzyma pakiet złożony z 3 żółtych i 1 zielonego worka na odpady segregowane. Pakiet ten będzie systematycznie uzupełniany o taką ilość worków jaka będzie niezbędna dla każdego gospodarstwa. Do pojemników na odpady zmieszane powinny trafić tylko te odpady, których nie da się w żaden sposób posegregować albo gdy są mokre albo zabrudzone. Tak więc przy dość prostej ale rzetelnej segregacji, tych zmieszanych odpadów powinno być niewiele. Pracownicy firmy mają obowiązek sprawdzać czy segregacja prowadzona jest prawidłowo.  Gdy okaże się, że pojemniki na odpady zmieszane są przepełnione, a w worki na segregację są puste lub zapełnione w niewielkim stopniu, będą o tym fakcie informowali Gminę, której pracownicy przeprowadzą kontrolę. Gdy okaże się, że w odpadach zmieszanych są odpady podlegające segregacji, wtedy zostanie podjęta decyzji o nałożeniu wyższej opłaty, takiej jak za odpady niesegregowane.

Resztki żywności i inne odpady organiczne należy gromadzić w kompostownikach, w które powinno być wyposażone każde gospodarstwo.

Ustalając system segregacji odpadów, dołożyliśmy wszelkich starań aby był on jak najprostszy i jak najmniej uciążliwy ale jednocześnie zapewniał możliwość pozbycia się wszelkich wytwarzanych odpadów. Dlatego wprowadziliśmy tylko dwa worki na odpady segregowane, tak jak to było dotychczas i do czego przywykli już nasi mieszkańcy.  

Ponieważ system zakłada możliwość pozbywania się wszelkich odpadów jakie powstają w gospodarstwach, oczywistym jest, że nie uda się nam wszystkiego zmieścić w omawianych wyżej pojemnikach i workach. Aby je zebrać będą przeprowadzone mobilne (obwoźne)  zbiórki albo też mieszkańcy będą je mogli  samodzielnie dostarczyć do wyznaczonych punktów. Sprzęty wielkogabarytowe (meble i inne sprzęty domowe) będą zbierane w systemie mobilnym dwa razy w roku w terminach podanych przez firmę wywozową. Sprzęty te zostaną zabrane bezpośrednio sprzed naszych gospodarstw. Elektrośmieci  (wszystko co jest włączane do gniazdka lub uruchomiane bateriami) również zbierane będzie systemem obwoźnym. Zbiórka taka odbyła  się już po raz pierwszy w miesiącu lipcu. W tym przypadku taki sprzęt trzeba będzie dostarczyć w ustalone miejsce w każdej miejscowości. Opakowania po lekach lub z ich resztkami  można dostarczać do pojemników ustawionych przy aptekach. Baterie wyrzucamy do pojemników znajdujących się w każdej szkole i Urzędzie Gminy.   Wszystkie inne odpady, które nie zostały tutaj wymienione, będzie można dostarczać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, których szczegółowa lokalizacja  zostanie podana w późniejszym terminie.

Na  koniec należy dodać, że Gmina przejęła odpowiedzialność za gospodarkę odpadami wytwarzanymi jedynie w gospodarstwach domowych. Wszystkie instytucje, czy podmioty gospodarcze pozbywają się odpadów na dotychczasowych zasadach, tzn. są zobowiązane do podpisania umowy na wywóz z dowolną, uprawnioną do tego firmą, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. W przypadku gospodarstw domowych, prowadzonych przy gospodarstwach rolnych, musi nastąpić wyraźny podział. W ramach tego systemu oddajemy tylko odpady wytworzone w gospodarstwie domowym, natomiast odpady wytwarzane w trakcie produkcji rolnej, należy pozbywać się na podstawie odrębnej, zawartej samodzielnie przez każdego rolnika umowie. I tak np. gminny system nie obejmuje wywozu folii z kiszonek.

Jak widać z powyższego, zasadnicza zmiana polega na tym, że obecnie opłaty za wywóz odpadów    będą wnoszone do Gminy, a nie jak wcześniej do firmy wywozowej. Płacić będzie teraz każdy bez wyjątku, a nie tylko ten kto samodzielnie zawarł umowę na wywóz, jak było poprzednio.  Jeżeli każdy będzie płacił to również każdy będzie oddawał swoje nieczystości do wywozu, a nie pozbywał się ich w inny sposób, jak to wcześniej bywało. W tej sytuacji każde odpady mają trafić na specjalistyczne wysypiska lub do sortowni. Takie jest przynajmniej podstawowe założenie tego nowego systemu, a życie pokaże jak będzie w praktyce.

Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób zbiórki i segregacji odpadów, to dołożyliśmy wszelkich starań aby był on jak najprostszy i jak najmniej uciążliwy. W związku z tym mamy nadzieję, że nasi mieszkańcy szybko się do niego przyzwyczają.

 

 

 

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane