Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 139, poz.993,z późn.zm./, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty/tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 47, poz.384/
-Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
-Dowód osobisty podlegający wymianie.
-Dwie aktualne wyraźne fotografie jw.
-Dokument stwierdzający podstawę wymiany dowodu osobistego np. akty małżeństwa lub akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie i używanym nazwisku.
-Zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Zbuczyn.

Nie należy dołączać umiejscowionych akt stanu cywilnego jeżeli znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zbuczynie.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie dowodu osobistego.
Tryb odwoławczy: brak trybu odwoławczego.
Termin załatwienia: do 1 miesiąca

Informacje dodatkowe:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście -
-wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby poniżej 13-tego roku życia składają obydwoje rodzice
-osoby niepełnoletnie/powyżej 13-tego roku życia/wniosek składają w obecności jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego, natomiast odbioru dowodu dokonuje -Dowody wydawane są na okres 10 lat.
-Osoby niepełnoletnie dowody otrzymują na okres 5 lat.
-Osoby w wieku powyżej 65 roku życia na czas nie oznaczony.

UWAGA! Z dniem 15 listopada 2008 r.weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw/Dz.U z 2008r. Nr 195,poz.1198/. Z ustawy tej wynika, iż osoby które po dniu 1 stycznia 2009 r. nie dokonają wymiany posiadanego dowodu osobistego w wymienionych niżej przypadkach:

-zmiana danych osobowo-adresowych /w ciągu 14 dni/
-uszkodzenie bądź utrata dokumentu /niezwłocznie/
-upływ terminu ważności dowodu osobistego /nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności/

poniosą konsekwencje w postaci unieważnienia dokumentu tożsamości przez organ wydający.
 

 

 

 

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane