Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzierżawę następujących nieruchomości:
I. Obręb ewidencyjny: Januszówka
- działka nr 173/1 położona w miejscowości Januszówka, nie zabudowana, może być wykorzystana rolniczo
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- powierzchnia działki: 0,86 ha
- KW SI1S/00054720/6
- kwota czynszu rocznego 688,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 )
- cena wywoławcza kwoty czynszu rocznego z tytułu dzierżawy: 688,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 )

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w dniu 31 października 2017 roku o godz. 9:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 68,80 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych 80/100).
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 26 października 2017 r., do godz. 14:00, na konto Urzędu Gminy Zbuczyn nr 09 9198 0003 0000 0101 2000 0004 w MBS Zbuczyn. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy uczestnika, który wygrał przetarg.

II. Obręb ewidencyjny: Smolanka
- działka nr 1245 położona w miejscowości Smolanka, nie zabudowana, może być wykorzystana rolniczo
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- powierzchnia działki: 2,6551 ha
- KW SI1S/00054743/3
- kwota czynszu rocznego 2 124,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia cztery złote 00/100 )
- cena wywoławcza kwoty czynszu rocznego z tytułu dzierżawy: 2 124,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia cztery złote 00/100 )

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w dniu 31 października 2017 roku o godz. 9:30.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 212,40 zł (słownie: dwieście dwanaście złotych 40/100).
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 26 października 2017 r., do godz. 14:00, na konto Urzędu Gminy Zbuczyn nr 09 9198 0003 0000 0101 2000 0004 w MBS Zbuczyn. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy uczestnika, który wygrał przetarg.

III. Obręb ewidencyjny: Smolanka
- działka nr 450 położona w miejscowości Smolanka, nie zabudowana, może być wykorzystana rolniczo
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- powierzchnia działki: 0,66 ha
- KW SI1S/00054743/3
- kwota czynszu rocznego 528,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100 )
- cena wywoławcza kwoty czynszu rocznego z tytułu dzierżawy: 528,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100 )

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w dniu 31 października 2017 roku o godz. 10:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 52,80 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 80/100).
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 26 października 2017 r., do godz. 14:00, na konto Urzędu Gminy Zbuczyn nr 09 9198 0003 0000 0101 2000 0004 w MBS Zbuczyn. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy uczestnika, który wygrał przetarg.

IV. Obręb ewidencyjny: Krzesk-Królowa Niwa
- działka nr 1280 położona w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa, nie zabudowana, może być wykorzystana rolniczo
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- powierzchnia działki: 1,25 ha
- KW SI1S/00055223/9
- kwota czynszu rocznego 1 250,00 zł (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 )
- cena wywoławcza kwoty czynszu rocznego z tytułu dzierżawy: 1 250,00 zł (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 )

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w dniu 31 października 2017 roku o godz. 10:30.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych 00/100).
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 26 października 2017 r., do godz. 14:00, na konto Urzędu Gminy Zbuczyn nr 09 9198 0003 0000 0101 2000 0004 w MBS Zbuczyn. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy uczestnika, który wygrał przetarg.

V. Obręb ewidencyjny: Maciejowice
- działka nr 95 położona w miejscowości Maciejowice, nie zabudowana, może być wykorzystana rolniczo
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- powierzchnia działki: 0,4079 ha
- KW SI1S/00054719/6
- kwota czynszu rocznego 407,90 zł (słownie: czterysta siedem złotych 90/100)
- cena wywoławcza kwoty czynszu rocznego z tytułu dzierżawy: 407,90 zł (słownie: czterysta siedem złotych 90/100)

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w dniu 31 października 2017 roku o godz. 11:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 40,70 zł (słownie: czterdzieści złotych 70/100).
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 26 października 2017 r., do godz. 14:00, na konto Urzędu Gminy Zbuczyn nr 09 9198 0003 0000 0101 2000 0004 w MBS Zbuczyn. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy uczestnika, który wygrał przetarg.
Uwagi:
- umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony,
- terminy wnoszenia opłat : czynsz dzierżawny płatny w dwóch ratach,
- rata czynszu dzierżawnego za I półrocze jest płatna w terminie do 31 stycznia danego roku, za II półrocze jest płatna w terminie do 31 lipca danego roku,
- termin zagospodarowania nieruchomości: po podpisaniu umowy dzierżawy,
- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet zapłaty kwoty czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
- postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
- zastrzega się prawo odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargów do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Zbuczyn oraz ogłoszenie na stronie internetowej.
Dodatkowe informacje na temat przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy Zbuczyn, pokój nr 13, tel. 6416390, wew. 13
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 30 dni – od dnia 26.09.2017 r. do dnia 26.09.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Gminy Zbuczyn.

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane