Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Oświata w Gminie Zbuczyn.System oświatowy w Gminie Zbuczyn ma dość złożoną strukturę,  ze względu na dużą ilość dzieci (1676 w roku szkolnym 2013/14), dużą powierzchnię gminy (211 tys. km2}, dużą liczbę miejscowości (43), jak również wielość podmiotów, które go realizują (znaczna ilość placówek niepublicznych).

Placówki publiczne to dwa duże Zespoły Szkół w Zbuczynie (szkoła podstawowa i gimnazjum – 529 uczniów) i Krzesku- Królowa Niwa (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum – 298 uczniów), jeden mniejszy Zespół w Borkach-Kosach (szkoła podstawowa i gimnazjum – 136 uczniów) oraz Szkoły Podstawowe w Dziewulach (99 uczniów) i Czuryłach (77 uczniów). Publiczną edukację uzupełnia jeszcze Gminne Przedszkole w Zbuczynie (135 dzieci). Łącznie do publicznych placówek w roku szkolnym 2013/14 uczęszcza 1274 dzieci).
Niepublicznych placówek prowadzonych przez stowarzyszenia oświatowe jest znacznie więcej, choć, uczęszcza do nich tylko ok. 402 dzieci. Są to Przedszkola w Borkach-Kosach, Izdebkach- Kosnach, Ługach Wielkich i Punkt Przedszkolny w Dziewulach. Szkoły Podstawowe w Izdebkach- Kosnach i Ługach Wielkich oraz Gimnazja w Dziewulach i Izdebkach- Kosnach. Zespół Szkół Niepublicznych w Borkach-Wyrkach składa się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum).
Zespół Szkół w Borkach-Wyrkach prowadzi Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „KORNEL” , placówki w Izdebkach-Kosach -  Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „KOSEM”, placówki w Ługach Wielkich Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „NADZIEJA”, przedszkole w Borkach-Kosach Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „LOGOS”, punkt przedszkolny i gimnazjum w Dziewulach Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „PRZYSZŁOŚĆ”.  Dodatkowo działają w gminie jeszcze trzy stowarzyszenia oświatowe, które wspierają działalność placówek publicznych.


Tak złożony system wymaga dużych nakładów finansowych. Wydatki na oświatę to blisko połowa budżetu gminy (15.740 tys. zł przy 33.073 tys. zł w 2012 r.). Mimo znacznej subwencji oświatowej (11.230 tys. zł) w 2012 roku gmina była zmuszona dołożyć do oświaty ok. 4,5 mln zł z własnych dochodów. Te wydatki z roku na rok rosną, gdyż zwiększają się potrzeby, podczas gdy subwencja pozostaje na nie zmienionym poziomie. Oprócz licznych remontów i zakupów gmina cały czas realizuje znaczne inwestycje w tym obszarze swojej działalności. W grudniu 2012 r. oddano do użytku salę gimnastyczną w Czuryłach, której całkowity koszt budowy wyniósł blisko milion złotych. W 2013 r. opracowywany jest projekt sali gimnastycznej w Dziewulach, rozpoczęcie budowy której jest planowane na rok 2014. Koszt jej budowy będzie zapewne wyższy niż w Czuryłach.


Dużym wsparciem finansowym są również środki finansowe pozyskiwane z zewnątrz przez stowarzyszania jak również gminę, które pozwalają na realizację różnorodnych projektów oświatowych,  znacznie rozszerzających i wzbogacających ofertę edukacyjną dla dzieci w naszej gminie.  Dobrym przykładem wykorzystania tych funduszy jest zbudowanie w latach 2011-12 pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych z programu „RADOSNA SZKOŁA”. Wartość każdego placu zabaw wyniosła ponad 100 tys. zł, z czego około połowa pochodziła ze środków zewnętrznych.
Trudno jest wyłożyć tak znaczną ilość środków finansowych z własnych dochodów, gdyż wtedy trzeba zrezygnować z innych inwestycji, takich jak np. drogi, jednak w naszej gminie uważa się, że nakłady na rozwój młodego pokolenia są najlepszą i najbardziej opłacalną inwestycją. Zwrócą się one z nawiązką po wielu latach, ale również na bieżąco mamy dowody, że się to opłaca. Nasze dzieci i młodzież od wielu lat w testach 6-klasistów i gimnazjalistów osiągają średnie wyniki znacznie wyższe niż te w powiecie. Często nawet są one porównywalne ze średnią wojewódzką lub nawet ze średnią w Siedlcach.

Przedszkola w Gminie Zbuczyn

Podobnie jak cały system oświaty w Gminie, równie skomplikowany i rozbudowany jest system przedszkolny. Dzieje się tak ze względu na dużą ilość przedszkolaków (445 w roku szkolnym 2013/14), jak również na wielość placówek do których uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym (10 placówek, w tym 5 niepublicznych). Równie złożone są formy organizacyjne tych placówek. Istnieje jedno Gminne Publiczne Przedszkole  w Zbuczynie, trzy Niepubliczne Przedszkola w Borkach-Kosach, Izdebkach- Kosnach i Ługach Wielkich, jeden Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Dziewulach, jedno Przedszkole w ramach Zespołu Szkół Niepublicznych w Borkach-Wyrkach i jedno Przedszkole w ramach Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Krzesku- Królowa Niwa. Dodatkowo 5-cio i 6-ciolatki objęte nauczaniem przedszkolnym uczęszczają do szkół podstawowych w Czuryłach, Dziewulach i Zbuczynie. Tak więc dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczają do 10 placówek, w tym aż do 6 placówek dzieci młodsze niż 5-cio latki. Jest to wyjątkowa sytuacja jak na typowo wiejską gminę.
W szczególny sposób gmin może pochwalić się Gminnym Publicznym Przedszkolem w Zbuczynie. Jest to nowoczesna i bezpieczna placówka do której uczęszcza 125-cioro dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole oferuje wysokiej jakości zajęcia i systematycznie realizuje wiele innowacyjnych programów. Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest z wykorzystaniem wielu nowatorskich metod jak np.: „Edukacja przez ruch”- D. Dziamskiej, „Dziecięca matematyka” – prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej czy „Wczesna nauka czytania – metoda symultaniczno- sekwencyjna” – prof. J. Cieszyńskiej. Prowadzone są także zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i dobrze zorganizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Dzieci mogą na co dzień bawić się na niewielkim placu zabaw tuż przy przedszkolu i na dużym, świetnie wyposażonym, położonym tuż obok, gminny placu zabaw. W placówce organizowane są różnorodne imprezy, konkursy i uroczystości z udziałem rodziców, spotkania z ciekawymi ludźmi organizowane w pobliskim GOK-u., jak również wycieczki do kina i teatru. Przedszkolaki uczestniczą w konkursach, które mają zasięg lokalny jak również ogólnopolski.
Aby wyrównać szanse edukacyjne i dysproporcje istniejące pomiędzy miastem i wsią, placówka pozyskuje wiele funduszy unijnych. Przy wsparciu środków zewnętrznych, wspólnie z Gminą, realizowane są obecnie trzy projekty: „Podajmy dziecku rękę”; „I Ja zostanę przedszkolakiem” oraz  „ Mali badacze”, na łączną kwotę 1.810.530 zł.  Pozyskane  fundusze unijne wykorzystano na utworzenie dodatkowej grupy, doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny oraz do prowadzenia terapii metodą: bioofedback, RehaCom, Warnkego, a także przeszkolono kadrę pedagogiczną do pracy tymi metodami.

W przedszkolu pracuje jedenaścioro nauczycieli wychowania przedszkolnego,  wszyscy z wykształceniem magisterskim, większość z nich ma dodatkową specjalność uwzględniającą potrzeby dzieci niepełnosprawnych: terapeuci Integracji Sensorycznej (SI), psycholog, oligofrenopedagodzy, surdopdagog,  terapeuci Biofeedbeku, Warnkego, RehaCom.

     
W celu podnoszenia jakości pracy i poziomu edukacyjnego placówki, wszyscy zatrudnieni nauczyciele aktywnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, dzieciom natomiast umożliwiono udział w zorganizowanych dodatkowo zajęciach z zakresu :  tańca, gimnastyki korekcyjnej i języka angielskiego.

Rodzice są na bieżąco informowani o działaniach podejmowanych w placówce m.in.: poprzez systematycznie aktualizowaną stronę internetową. Jest  przedszkole  przyjazne dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze.

 

 

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane