Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

gskspz

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Komunikaty i ogłoszenia

Wójt Gminy Zbuczyn, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z póź. zm.), zawiadamia, że wnioskiem z dnia 24.07.2017 r.

Czytaj więcej...

Niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbuczyn przy ulicy Jana Pawła II 1, został wywieszony na okres 21 dni – od dnia 02.11.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

do pobrania

Niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbuczyn, przy ul. Jana Pawła II nr 1 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 25.10.2017 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do sprzedaży.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z póź. Zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18.10.2017 r., Pan Konrad Wysokiński, zam. Dziewule, ul. Północna 15, 08-106 Zbuczyn, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora do spraw kontroli i audytu w Urzędzie Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn, działając na podstawie art. 33 ust. 1, pkt 7 i 8 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm. ) w związku z toczącym się postępowaniem z wniosku z dnia 21.11.2016 r. Pana Rafała Wysokińskiego zam. Dziewule, ul. Północna 44, 08-106 Zbuczyn

Czytaj więcej...

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzierżawę następujących nieruchomości:

Czytaj więcej...

17 czerwca 2017r. weszły w życie nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Więcej informacji w pliku do pobrania

 

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach dla międzynarodowej firmy o ugruntowanej pozycji na rynku polskim, zajmującej się produkcją opakowań giętkich (przemysł lekki), do nowopowstającego zakładu produkcyjnego w Gminie Zbuczyn oddalonego o 5 km od Siedlec, poszukuje osób na stanowiska: Operator/ka Maszyn; Brygadzista Zmianowy /Lider Zmiany; Operator Logistyki. Reszta informacji znajduje się w załączniku.

załącznik.pdf

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1

do pobrania

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

do pobrania

Niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbuczyn przy ul. Jana Pawła II 1, zostało wywieszone ogłoszenie na okres 30 dni, tj. od dnia 30.05.2017 r. ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych w sprawie nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do dzierżawy.

do pobrania

W sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na powierzanie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w rodzinach.

Pełna treść Zarządzenia

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

do pobrania

 

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.

do pobrania

Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 6 lutego 2017 r.

do pobrania

 

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

załączniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o wydaniu decyzji środowiskowej.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia. 24.10.2016 r.

do pobrania

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zbuczyn, gm. Zbuczyn.

do pobrania

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1265, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 5 września 2016 r., znak: DLI.II.6620.25.2016.MZ.7, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 141/111/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak: Wi­lli.747.4.17.2016.ES, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn. „budowa odcinków linii 400kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów”.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 39/2016Wójta Gminy Zbuczynz dnia  29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków o realizację inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446),  w związku z uchwałą Nr XX/182/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2016 r.

pełna treść zarządzenia / wzrór wniosku

Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn nr 29/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Zbuczyn nr 28/2016 z dnia 21 lipca 2016 r.

pełna treść zarządzenia

Gmina Zbuczyn ogłasza nabór na partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WM "Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zbuczyn"

pełna treść ogłoszenia

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 29 czerwca 2016r. nabór na następujące stanowiska:

Czytaj więcej...

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w rodzinach.

pełna treść zarządzenia

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Zbuczyn.

  Treść zarządzenia| Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów...

Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn nr 6/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

do pobrania

Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn nr 4/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2016/2017.

do pobrania

 

Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn nr 3/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2016/2017.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Czytaj więcej...

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 j. t.) Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn. I. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie miejscowości Zbuczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1133 o powierzchni 0,0494 ha (w tym: R. kl. IV - 0,0494 ha), posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW Nr SI1S/ 00055336/4. Tytuł własności - AN 3727/93. Dla obszaru obejmującego działkę nr 1133 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż drewnianego budynku (po dawnej siedzibie GRN, świetlicy) do rozbiórki, zlokalizowanego na działce nr 190/2 o powierzchni 0,0620 ha, położonej w miejscowości Borki-Wyrki, gm. Zbuczyn, Nr księgi wieczystej - KW SI1S/00072141/5. Cena wywoławcza: 12.500,00 zł, (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych), Wysokość wadium: 1250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych), Postąpienie: 200,00 zł

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 16 listopada 2015 r.

Czytaj więcej...

W związku z upływem kadencji Zarządu Lokalnego Stowarzyszenia Gospodarczego Gminy Zbuczyn z siedzibą w Zbuczynie, Starosta Siedlecki jako organ nadzorujący, poszukuje osoby zainteresowanej pełnieniem funkcji kuratora dla stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 09.11.2015 r. o wydaniu decyzji środowiskowej.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 09.11.2015 r. o wydaniu decyzji środowiskowej.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

pełna treść wykazu

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza III przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż drewnianego budynku (po dawnej siedzibie GRN, świetlicy) do rozbiórki, zlokalizowanego na działce nr 190/2 o powierzchni 0,0620 ha, położonej w miejscowości Borki-Wyrki, gm. Zbuczyn,  Nr  księgi wieczystej  -  KW SI1S/00072141/5.
Cena wywoławcza:  12.500,00 zł, (słownie: dwanaście tysięcy pięćset  złotych),

Czytaj więcej...

o składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Czytaj więcej...

Zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (M. P. Nr 30, poz. 345 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości, że ustalenie w trybie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 4 września 2015 r. o zmianie składu obwodowej komisji do spraw referendum Nr 2 w Zbuczynie     Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 z późn. zm.) informuję, iż ze składu osobowego Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w Zespole Szkół w Zbuczynie został odwołany Tomasz Borkowski – pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn i członkiem wskazanym przez Wójta Gminy Zbuczyn do tej komisji jest Pani Jolanta Szcząchor  – nauczyciel Zespołu Szkół w Zbuczynie.

 

 

Zastępca Wójta  Gminy

/-/Dariusz Cegiełkowski

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o zmianie składu obwodowej komisji do spraw referendum Nr 3 w Czuryłach Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 z późn. zm.) informuję, iż ze składu osobowego Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Szkole Podstawowej w Czuryłach został odwołany Pan Wojciech Biarda- pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn i członkiem wskazanym przez Wójta Gminy Zbuczyn do tej komisji jest Pani Hanna Hermaniuk – pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn.

 

Wójt  Gminy

/-/Tomasz Hapunowicz

Informacja Wójta Gminy Zbuczynz dnia 17 sierpnia 2015 r. o składzie obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji  do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza II przetarg w trybie publiczne licytacji na sprzedaż drewnianego budynku do rozbiórki w miejscowości Borki-Wyrki.

informacja oraz projekt umowy

Więcej artykułów…

 1. Ogłoszenie
 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 3. Wykaz podmiotów którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń...
 4. Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej
 5. Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej
 6. Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn nr 20/2015
 7. Zawiadomienie
 8. Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn
 9. Załącznik do Zarządzenia nr 48/2014 Wójta Gminy Zbuczyn
 10. Załącznik do Zarządzenia nr 47/2014 Wójta Gminy Zbuczyn
 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 12. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
 13. Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 18.03.2014 r.
 14. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do sprzedaży
 15. Wyniki otwartego konkursu ofert
 16. Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 14.02.2014 r.
 17. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do sprzedaży
 18. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do dzierżawy.
 19. Obwieszczenie z dnia 14.01.2014 r.
 20. Informacja Wójta Gminy Zbuczyn
 21. Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w roku 2014
 22. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do najmu
 23. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do dzierżawy
 24. Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn
 25. ARiMR przypomina - złożenie ankiety monitorującej jest obowiązkiem młodego rolnika
 26. Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 5 z dnia 5.11.2013 r.
 27. Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn
 28. Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 29.10.2013 r.
 29. Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
 30. Spotkanie sołtysów Gminy Zbuczyn
 31. UWAGA! Afrykański pomór świń
 32. Zwrot podatku akcyzowego
 33. Informacja
 34. Zawiadomienie GDOŚ
 35. Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn
 36. Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn
 37. Ogłoszenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane