Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Komunikaty i ogłoszenia

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1

do pobrania

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

do pobrania

Niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbuczyn przy ul. Jana Pawła II 1, zostało wywieszone ogłoszenie na okres 30 dni, tj. od dnia 30.05.2017 r. ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych w sprawie nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do dzierżawy.

do pobrania

W sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na powierzanie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w rodzinach.

Pełna treść Zarządzenia

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

do pobrania

 

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.

do pobrania

Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 6 lutego 2017 r.

do pobrania

 

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

załączniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o wydaniu decyzji środowiskowej.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia. 24.10.2016 r.

do pobrania

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zbuczyn, gm. Zbuczyn.

do pobrania

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1265, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 5 września 2016 r., znak: DLI.II.6620.25.2016.MZ.7, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 141/111/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak: Wi­lli.747.4.17.2016.ES, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn. „budowa odcinków linii 400kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów”.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 39/2016Wójta Gminy Zbuczynz dnia  29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków o realizację inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446),  w związku z uchwałą Nr XX/182/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2016 r.

pełna treść zarządzenia / wzrór wniosku

Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn nr 29/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Zbuczyn nr 28/2016 z dnia 21 lipca 2016 r.

pełna treść zarządzenia

Gmina Zbuczyn ogłasza nabór na partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WM "Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zbuczyn"

pełna treść ogłoszenia

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 29 czerwca 2016r. nabór na następujące stanowiska:

Czytaj więcej...

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w rodzinach.

pełna treść zarządzenia

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane