Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Komunikaty i ogłoszenia

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.

do pobrania

Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 6 lutego 2017 r.

do pobrania

 

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

załączniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o wydaniu decyzji środowiskowej.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia. 24.10.2016 r.

do pobrania

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zbuczyn, gm. Zbuczyn.

do pobrania

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1265, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 5 września 2016 r., znak: DLI.II.6620.25.2016.MZ.7, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 141/111/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak: Wi­lli.747.4.17.2016.ES, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn. „budowa odcinków linii 400kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów”.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 39/2016Wójta Gminy Zbuczynz dnia  29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków o realizację inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446),  w związku z uchwałą Nr XX/182/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2016 r.

pełna treść zarządzenia / wzrór wniosku

Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn nr 29/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Zbuczyn nr 28/2016 z dnia 21 lipca 2016 r.

pełna treść zarządzenia

Gmina Zbuczyn ogłasza nabór na partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WM "Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zbuczyn"

pełna treść ogłoszenia

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 29 czerwca 2016r. nabór na następujące stanowiska:

Czytaj więcej...

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w rodzinach.

pełna treść zarządzenia

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Zbuczyn.

  Treść zarządzenia| Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów...

Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn nr 6/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

do pobrania

Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn nr 4/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2016/2017.

do pobrania

 

Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn nr 3/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2016/2017.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Czytaj więcej...

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 j. t.) Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn. I. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie miejscowości Zbuczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1133 o powierzchni 0,0494 ha (w tym: R. kl. IV - 0,0494 ha), posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW Nr SI1S/ 00055336/4. Tytuł własności - AN 3727/93. Dla obszaru obejmującego działkę nr 1133 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej...

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane