Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Komunikaty i ogłoszenia

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Zbuczyn.

  Treść zarządzenia| Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów...

Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn nr 6/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

do pobrania

Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn nr 4/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2016/2017.

do pobrania

 

Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn nr 3/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2016/2017.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Czytaj więcej...

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 j. t.) Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn. I. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie miejscowości Zbuczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1133 o powierzchni 0,0494 ha (w tym: R. kl. IV - 0,0494 ha), posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW Nr SI1S/ 00055336/4. Tytuł własności - AN 3727/93. Dla obszaru obejmującego działkę nr 1133 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż drewnianego budynku (po dawnej siedzibie GRN, świetlicy) do rozbiórki, zlokalizowanego na działce nr 190/2 o powierzchni 0,0620 ha, położonej w miejscowości Borki-Wyrki, gm. Zbuczyn, Nr księgi wieczystej - KW SI1S/00072141/5. Cena wywoławcza: 12.500,00 zł, (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych), Wysokość wadium: 1250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych), Postąpienie: 200,00 zł

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 16 listopada 2015 r.

Czytaj więcej...

W związku z upływem kadencji Zarządu Lokalnego Stowarzyszenia Gospodarczego Gminy Zbuczyn z siedzibą w Zbuczynie, Starosta Siedlecki jako organ nadzorujący, poszukuje osoby zainteresowanej pełnieniem funkcji kuratora dla stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 09.11.2015 r. o wydaniu decyzji środowiskowej.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 09.11.2015 r. o wydaniu decyzji środowiskowej.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

pełna treść wykazu

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza III przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż drewnianego budynku (po dawnej siedzibie GRN, świetlicy) do rozbiórki, zlokalizowanego na działce nr 190/2 o powierzchni 0,0620 ha, położonej w miejscowości Borki-Wyrki, gm. Zbuczyn,  Nr  księgi wieczystej  -  KW SI1S/00072141/5.
Cena wywoławcza:  12.500,00 zł, (słownie: dwanaście tysięcy pięćset  złotych),

Czytaj więcej...

o składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Czytaj więcej...

Zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (M. P. Nr 30, poz. 345 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości, że ustalenie w trybie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 4 września 2015 r. o zmianie składu obwodowej komisji do spraw referendum Nr 2 w Zbuczynie     Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 z późn. zm.) informuję, iż ze składu osobowego Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w Zespole Szkół w Zbuczynie został odwołany Tomasz Borkowski – pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn i członkiem wskazanym przez Wójta Gminy Zbuczyn do tej komisji jest Pani Jolanta Szcząchor  – nauczyciel Zespołu Szkół w Zbuczynie.

 

 

Zastępca Wójta  Gminy

/-/Dariusz Cegiełkowski

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o zmianie składu obwodowej komisji do spraw referendum Nr 3 w Czuryłach Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 z późn. zm.) informuję, iż ze składu osobowego Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Szkole Podstawowej w Czuryłach został odwołany Pan Wojciech Biarda- pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn i członkiem wskazanym przez Wójta Gminy Zbuczyn do tej komisji jest Pani Hanna Hermaniuk – pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn.

 

Wójt  Gminy

/-/Tomasz Hapunowicz

Informacja Wójta Gminy Zbuczynz dnia 17 sierpnia 2015 r. o składzie obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji  do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Czytaj więcej...

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane