Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Komunikaty i ogłoszenia

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza II przetarg w trybie publiczne licytacji na sprzedaż drewnianego budynku do rozbiórki w miejscowości Borki-Wyrki.

informacja oraz projekt umowy

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przetarg w trybie publiczne licytacji na sprzedaż drewnianego budynku do rozbiórki w miejscowości Borki-Wyrki.

pełna treść ogłoszenia | projekt umowy

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 01.06.2015 r. dotyczące planowanej budowy elektrowni słonecznej w miejscowości Smolanka

Obwieszczenie: zał nr1 | zał nr 2

Na podstawie art. 37, ust.1, pkt 2, lit. f  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j. t.), Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 w zakresie podatków  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę zaległości na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł: pobierz plik PDF

Na podstawie art. 37, ust.1, pkt 2, lit. g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono  pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis: pobierz plik PDF

Na podstawie art. 37, ust. 1 pkt. 2, lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t.), Wójt Gminy zbuczyn podaje do publicznej wiadomośći wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub w rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis.       pobierz plik PDF

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14 kwietnia 2015 r. 

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn zawiadamia, iż w wyniku ogłoszenia o wystawieniu do sprzedaży  około 200 szt. płyt betonowych  pochodzących z rozbiórki nawierzchni ul. Jana Pawła II wpłynęły 3 oferty.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza, że wystawia do sprzedaży około 200 szt. płyt betonowych o wymiarach pochodzących z rozbiórki nawierzchni ul. Jana Pawła II. Płyty złożone są na placu przy Zespole Szkół w Zbuczynie, ul. Jana Pawła II 3. Zainteresowani nabyciem płyt mogą składać pisemne oferty z podaniem proponowanej ceny netto za 1 sztukę, w terminie do 4 marca 2015 r. do godz. 15:00, w sekretariacie (pokój nr 22) Urzędu Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Zbuczyn w roku 2014 r., określonego w "Programie współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" w zakresie edukacji i wychowania - wyrównycwanieszans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy pn. "Utworzenie małego placu zabaw na terenie Gminy Zbucyzn w miejscowości Łuki Wielkie"

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Zbuczyn w roku 2014 r., określonego w "Programie współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" w zakresie edukacji i wychowania - wyrównycwanieszans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy pn. "Utworzenie małego placu zabaw na  terenie Gminy Zbucyzn w miejscowości Izdebi- Kosny"

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 i 8, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem z wniosku z dnia 09.01.2014 r. Pani Justyny Świerżewskiej zam. ul. Sybiraków 20/1, 18-400 Łomża w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o obsadzie 1800 DJP na działce nr ew. 40 obręb Rzążew, gm. Zbuczyn, biorąc pod uwagę fakt, że akta sprawy zostały uzupełnione o nowy materiał dowodowy zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 29.07.2014 r. do 19.08.2014 r. w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn, pok. nr 13 w godz. 8.00-16.00 lub poczta elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Zbuczyn przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn pn. „ Propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia rodzin z terenu gminy Zbuczyn poprzez organizację imprez rozrywkowych, warsztatów artystycznych i edukacyjnych, wyjazdów integracyjnych w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w rodzinach".

pełna treść ogłoszenia

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn

szczegółowe informacje

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do sprzedaży. Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

szczegóły

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

szczegóły

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenie środków w związku wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy...

szczegóły

 

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do sprzedaży. Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Smolance .

Czytaj więcej...

Zgodnie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. l.Położenie nieruchomości: obręb Krzesk - Królowa Niwa Działka nr ewid. 830 położona w obrębie wsi Krzesk - Królowa Niwa, niezabudowana, może być użytkowana rolniczo. Dla obszaru obejmującego działkę nr 830 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamia, że wnioskiem z dnia 09.01.2014 r. Pani Justyna Świerżewska zam. ul. Sybiraków 20/1, 18-400 Łomża wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu obsadzie 1800 DJP na działce nr ew. 40 obręb Rzążew, Gmina Zbuczyn.

Czytaj więcej...

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane